تولید رنگ ساختمانی - بهکام نما

رنگ ساختمانی

آنچه که در صنعت تولید رنگ حاپز اهمیت است مراحل تولید آن می باشد که در شرکت بهکام نما این امر به چند مرحله تقسیم بندی میگردد:

۱- اندازه گیری دقیق ترکیبات و مواد اولیه

۲- آمادهسازی و تهیه پایه رنگ

۳- مخلوط کزدن مواد بر اساس استانداردها و فرمول های دقیق

۴- آزمایش رنگ تولید شده

۵- پک نمودن رنگ تولید شده در بسته بندی های استاندارد

تولید رنگ ساختمانی - بهکام نما

ویژگی های رنگ های ساختمانی بهکام نما

رنگ های پایه آب

۱- خشک شدن زود هنگام

۲- منعطف در برابر ترکخوردگی

۳- سازگار با محیط زیست نسبت به رنگهای روغنی

۴- ثابت ماندن رنگ در طول زمان

۵- عدم تغییر رنگ

رنگ های روغنی

۱- مقاوم و با دوام بالا

۲- زیبایی جلوه و براق

۳- سطوح پرداخت شده و یکدست

رنگ مات

۱- بدون انعکاس نور

۲- پوشیده شدن آسیب ها و ترک های دیوار

۳- دارای بافت مخملی